top of page
  • Εικόνα συγγραφέα.

Ζούμε στα χρόνια του Αντιχρίστου; Τι μας λένε οι ιερές «πηγές»...

22.5.2014

Του Ησαΐα Κωνσταντινίδη


«Ζούμε στην εποχή του Αντιχρίστου;», είναι ένα ερώτημα που απασχολεί αρκετούς σκεπτόμενους ανθρώπους του καιρού μας... Ιδιαίτερα όταν τα χρόνια είναι λίαν δύσκολα, όπως συμβαίνει σήμερα με την πολυποίκιλη κρίση (αξιακή, οικονομική, ψυχολογική, πολιτική κτλ.). Είναι περίοδοι της ανθρώπινης ιστορίας, στις οποίες κυριαρχεί η απαισιοδοξία, η μιζέρια και η κατάθλιψη, με την ανθρωπότητα να φθάνει σ’ αυτό που είναι γνωστό ως «υπαρξιακό αδιέξοδο». Και αλίμονο σε όλους εκείνους που δεν έχουν μέσα τους ηθικές αξίες και πίστη σε κάτι! Είναι εντελώς χαμένοι.

Το ερώτημα περί του Αντιχρίστου, εάν δηλ. ζούμε όντως στην εποχή του ή όχι, έχει βέβαια σχετική μόνο αξία για τον πιστό. Κι αυτό, διότι ο πραγματικός πιστός οφείλει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος για παν ενδεχόμενο, ανεξαρτήτως εάν έχει καταφθάσει το παιδί του Σατανά στον κόσμο μας ή όχι. Εξάλλου, ΟΥΤΕ και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ως Υιός Θεού, γνωρίζει τον ακριβή ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας! Είναι μία πληροφορία, την οποία (για πολύ σοβαρούς οπωσδήποτε λόγους) έχει εις γνώση του ΜΟΝΟ ο Πατέρας Θεός... Οπότε είναι τεράστια αμαρτία αυτό που πράττουν ορισμένοι «ερευνητές», οι οποίοι παραθέτουν ημερομηνίες αναφορικά με την έλευση του Αντιχρίστου ή τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου κτλ.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή ο κόσμος είναι σε γενικές γραμμές ανενημέρωτος πάνω στα μεγαλειώδη αυτά και θεμελιακά για την ψυχή μας ζητήματα, πρέπει να αναφερόμαστε συχνά στα περί του Αντιχρίστου και όλων όσων δραματικών έπεται να λάβουν χώρα στους περίφημους «εσχάτους καιρούς». Ασφαλώς τα όσα εμείς γράφουμε και ερευνούμε γίνονται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή και τη δέουσα σοβαρότητα, εφόσον πρόκειται για μείζονα θεολογικά θέματα, στα οποία δεν δύναται ο καθένας να παίρνει θέση. Αλλά και αρκετοί είναι οι αγαπητοί μας φίλοι, οι οποίοι με περίσσια αγωνία μας ερωτούν σχετικά με όλα τα παραπάνω. Εκφράζουν απορίες και επιζητούν και άλλα στοιχεία για όσα εντυπωσιακά καταγράφουμε στα κείμενά μας. Είναι ένας ακόμα λόγος λοιπόν η επιθυμία αυτή μεγάλου μέρους του αναγνωστικού κοινού να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ακόμη πράγματα.

Στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη, το ιερό βιβλίο (τελευταίο της Καινής Διαθήκης) που έχουμε ως βάση των ερευνών μας, αναγράφονται με πολλή σαφήνεια τα περί του Δράκοντος και των δύο Θηρίων. Ο Δράκων είναι ασφαλώς ο ίδιος ο Σατανάς και αντιπαραβάλλεται με το Αρνίο το εσφαγμένο, το πρότυπο του Θεανθρώπου Ιησού. Τα δύο Θηρία είναι αντίστοιχα ο Ψευδοπροφήτης, δηλ. η αντίθεση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος και θα προηγηθεί του Αντιχρίστου, που είναι «ο αντί του Χριστού». Ας δούμε τι γράφει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη (κεφάλαιο ιβ΄, στίχοι 1-9):

«Και σημείον μέγα ώφθη εν τω ουρανώ, γυνή περιβεβλημένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα, και εν γαστρί έχουσα έκραζεν ωδίνουσα και βασανιζομένη τεκείν. και ώφθη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού δράκων πυρρός μέγας, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού επτά διαδήματα, και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού, και έβαλεν αυτούς εις την γην. και ο δράκων έστηκεν ενώπιον της γυναικός της μελλούσης τεκείν, ίνα, όταν τέκη, το τέκνον αυτής καταφάγη. και έτεκεν υιόν άρρενα, ός μέλλει ποιμαίνειν πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και ηρπάσθη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, ίνα εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. Και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού – του πολεμήσαι μετά του δράκοντος· και ο δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ έτι εν τω ουρανώ. και εβλήθη ο δράκων, - ο όφις ο μέγας ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, εβλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού μετ’ αυτού εβλήθησαν».

Από το παραπάνω απόσπασμα γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ο Δράκων είναι ο ίδιος ο Διάβολος (Σατανάς), ο οποίος έπεται να κατέλθει αυτοπροσώπως στον πλανήτη μας, έπειτα από... πόλεμο που θα γίνει στον ουρανό! Πάντως, να σημειωθεί εδώ ότι ο Διάβολος υπάρχει και σαν φυσική οντότητα, έχει δηλ. και υλική υπόσταση! Δεν είναι ένα απλό πνεύμα του Κακού, όπως πιστεύουν ορισμένοι... Γι’ αυτό άλλωστε και θα κατέβει ο ίδιος κάτω στη Γη κτλ.

Στο επόμενο κεφάλαιο του ιερού βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννη, δηλ. στο 13ο (ιγ΄), γίνεται πλήρης αναφορά στα δύο όργανα του Δράκοντα-Σατανά: στα δύο Θηρία, που είναι αντίστοιχα ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης αυτού. Για το πρώτο Θηρίο (τον Αντίχριστο) διαβάζουμε (Αποκάλυψη, κεφ. ιγ΄, στίχοι 1-2): «Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης· και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. και το θηρίον ό είδον ήν όμοιον παρδάλει, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην».

Για το δεύτερο Θηρίο, τον Ψευδοπροφήτη του Αντιχρίστου, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη (κεφ. ιγ΄, στίχοι 11-12): «Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίω, και ελάλει ως δράκων. και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού. και ποιεί την γην και τους εν αυτή κατοικούντας ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, ού εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού».

Έχει προηγηθεί βεβαίως (βλ. Αποκάλυψις Ιωάννου, κεφ. ιγ΄, στίχοι 3-4) ο θανάσιμος τραυματισμός μίας εκ των κεφαλών του πρώτου Θηρίου, που όμως νεκραναστήθηκε, κατόπιν αγυρτικού-δαιμονικού θαύματος, προκειμένου να προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη Γη τον Αντίχριστο... Αυτό θεωρείται από έγκριτους θεολόγους (όπως π.χ. από τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα) ως διαβολική απομίμηση του εσφαγμένου και ζώντος Αρνίου, δηλ. του Ιησού Χριστού που σταυρώθηκε και αναστήθηκε.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι πλησιάζουν δραματικές εξελίξεις. Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε τίποτα παραπάνω απ’ όσα γνωρίζει ο μέσος άνθρωπος για το πότε θα λάβουν χώρα όλα αυτά τα φοβερά γεγονότα! Όπως γράφουμε και προηγουμένως, αυτό το γνωρίζει ΜΟΝΟ ο Πατέρας Θεός, ΟΥΤΕ καν ο ίδιος ο ενσαρκωθείς Χριστός! Κάτι που αναγράφεται επίσης ρητά στην Αγία Γραφή. Όμως, είναι αλήθεια, ότι όσο περνά ο καιρός τόσο και περισσότερο πλησιάζουμε στους περιβόητους «εσχάτους καιρούς», όπου και θα διαδραματιστούν οι τρομακτικές εξελίξεις που περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρέπει λοιπόν διαρκώς να είμαστε έτοιμοι.

Να παρατηρήσουμε επίσης, ότι ο Ιωάννης επηρεάστηκε στην καταγραφή του θεόπνευστου οράματος που είδε στην Πάτμο από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεπώς, τα όσα αναφέρει περί Θηρίου με δέκα κέρατα και επτά κεφάλια δεν είναι παρά αναφορά του στον επερχόμενο πλανητάρχη του ολέθρου, ο οποίος και θα είναι επικεφαλής υπερεθνικής ένωσης (παγκόσμιας διακυβέρνησης στο πλαίσιο της πολιτικής παγκοσμιοποίησης και του θρησκευτικού οικουμενισμού). Αυτό σημαίνουν, σύμφωνα με την παλαιότερη ερμηνεία του Δανιήλ, τα δέκα κέρατα και οι επτά κεφαλές. Και επειδή σήμερα προωθείται η παγκόσμια κυβέρνηση και ο ενιαίος πλανήτης Γη της Νέας Εποχής (σε συνδυασμό με τη λατρεία της «θεάς» Γαίας της οικολογικής συνείδησης), είναι κι αυτό ένα σημάδι των όσων δραματικών έπεται να συμβούν τούδε και στο εξής σε παγκόσμιο επίπεδο...


27 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page